0 πρίγκιπας του Ιερού Λόχου

Φεβρουαρίου 24, 2010 § 112 Σχόλια


Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Πρό πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.

 Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!

 Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.

 Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.

 Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον…

 Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.

 Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!

 Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν.

 Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις…

 Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ’ αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί αγώνες των προπατόρων μας· Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε τας αηττήτους φάλαγκας ενός τυράννου.

 Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και τιμής· τα δε απειθή και κωφεύοντα εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.

Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.

 Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μάς Προσκαλεί!

Αλέξανδρος Υψηλάντης

Την 24ην Φεβρουαρίου 1821 Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου

Ο αφορισμός και η προδοσία της εκκλησίας

Πατριαρχικός χαιρετισμός προς τους παραλήπτες.
Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Oικουμενικός Πατριάρχης.

 Οι τω καθ’ ημάς αγιωτάτω, πατριαρχικώ, αποστολικώ και οικουμενικώ θρόνω υποκείμενοι ιερώτατοι μητροπολίται και υπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκοποι τε και επίσκοποι, εν αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι κληρικοί της καθ’ ημάς του Χριστού μεγάλης εκκλησίας και εκάστης επαρχίας ευλαβέστατοι ιερείς και οσιότατοι ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες εν ταις εκκλησίαις της Πόλεως, του Γαλατά και όλου του Καταστένου και απανταχού, και λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις είη υμήν και ειρήνη παρά Θεού, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρεσις.

 Η ιδεολογική βάση του ρεαγιαλικίου και η θεολογική της τεκμηρίωση
Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη είναι ηλίου λαμπρότερον και όστις ευεργετούμενος αχαριστεί είναι ο κάκιστος των ανθρώπων. Αυτήν την κακίαν βλέπομεν πολλαχού στηλιτευομένην και παρά των ιερών γραφών και παρ’ αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ασυγχώρητον, καθώς έχομεν το παράδειγμα του Ιούδα. Όταν δε η αχαριστία ήναι συνωδευμένη και με πνεύμα κακοποιόν και αποστατικόν εναντίον την κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού, κραταιάς και αηττήτου βασιλείας, τότε εμφαίνει και τρόπον αντίθεον, επειδή ουκ έστι, φησί, βασιλεία και εξουσία ειμή υπό Θεού τεταγμένη’ όθεν και πας ο αντιττατόμενος αυτή τη θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε.

 Η χριστιανική πίστις και το ρεαγιαλίκιον συμπίπτουν – οι ελεεινοί Μιχαήλ και Υψηλάντης
Και τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον θρασύτατα και αλαζονείαν ο, τε προδιορισθείς της Μολδαυίας ηγεμών ως μη ώφειλε, Μιχαήλ, και ο του γνωστού αγνώμονος και φυγάδος Υψηλάντου αγνώμων υιός Αλέξανδρος Υψηλάντης. Εις όλους τους ομογενείς μας είναι γνωστά τα άπειρα ελέη, όσα η αένναος της εφ’ ημάς τεταγμένης κραταίας βασιλείας πηγή εξέχεεν εις τον κακόβουλον αυτόν Μιχαήλ’ από μικρού και ευτελούς τον ανύψωσεν εις βαθμούς και μεγαλεία’ από αδόξου και ασήμου τον προήγαγεν εις δόξας και τιμάς’ τον επλούτισε, τον περιέθαλψε, τέλος πάντων τον ετίμησε και με τον λαμπρότατον της ηγεμονίας αυτής θρόνον και τον κατέστησεν άρχοντα λαών.

 Εκήρυξαν του γένους την ελευθερίαν, οι απονενοημένοι!
Αυτός όμως, φύσει κακόβουλος ων, εφάνη τέρας έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, όστις παραλαβών μερικούς ομοίους του βοηθούς ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την Μολδαυίαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επίσης, αλαζόνες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν, ματαιόφρονες, εκήρυξαν του γένους ελευθερίαν και με την φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους, διασπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη δια να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις τον ίδιον της απωλείας κρημνόν και άλλους πολλούς των ομογενών μας.

 Μη τσιμπάτε: η Ρωσία δεν τους υποστηρίζει, άρα θα τους πάρει και θα τους σηκώσει!
Διά να δυνηθώσι δε τρόπον τινά να ενθαρρύνωσι τους ακούοντας μετεχειρίσθησαν και το όνομα της Ρωσσικής Δυνάμεως, προβαλλόμενοι, ότι και αυτή είναι σύμφωνος με τους στοχασμούς και τα κινήματά των’ πρόβλημα διόλου ψευδές και ανύπαρκτον, και μόνον της ιδικής των κακοβουλίας και ματαιοφροσύνης γέννημά τε και αποκύημα’ επειδή, εν ω το τοιούτον είναι αδύνατον ηθικώς και πολλής προξένον μομφής εις την ρωσσικήν αυτοκρατορίαν, και ο ίδιος ενταύθα εξοχώτατος πρέσβυς αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορίαν, ότι ουδεμίαν ή είδησιν ή μετοχήν έχει το ρωσσικόν κράτος εις αυτήν την υπόθεσιν, καταμεμφόμενον μάλιστα και αποτροπιαζόμενον του πράγματος της βδελυρίαν’ και προσεπιπλέον η αυτού εξοχότης ειδοποίησεν εξ επαγγέλματος τα διατρέχοντα, υπομνήσας το βασίλειον κράτος, ότι ανάγκη πάσα να φροντίση ευθύς εξ αρχής τον αποσκορακισμόν και την διάλυσιν των τοιούτων κακών’ και τόσον εκ της ειδοποιήσεως ταύτης, όσον και από τα έγγραφα, τα οποία επιάσθησαν από μέρους των μουχαφίσιδων των βασιλικών σερχατίων, και από άλλους πιστούς ομογενείς επαρρησιάσθησαν, έγεινε γνωστή εις το πολυχρόνιον κράτος η ρίζα και η βάσις όλου αυτού του κακοήθους σχεδίου.

 Η επανάστασις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον: Απολαμβάνομεν μοναδικά προνόμια!
Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κατ’ εξοχήν με τα προνόμια της θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία.

 Όλοι με το Σουλτάνο κατά της επαναστάσεως! Καταδώστε τους επαναστάτες σε εμάς ή στις αρχές – το ίδιο κάνει!
Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων εφάνησαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθεοι, διοργανίζοντες, φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτησιν της ευμενούς κραταιάς βασιλείας εναντίον των ομογενών μας υπηκόων της, και σπεύδοντες να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον όλεθρον εναντίον παντός του γένους. Και αγκαλά είναι γνωστόν, ότι, όσοι είναι κατηρτισμένοι τω όντι εις την ευσέβειαν, όσοι νουνεχείς και τίμιοι και των ιερών κανόνων και θείων νόμων ακριβείς φύλακες δεν θέλουν δώσει ευηκοιαν εις τας ψευδολογίας των αχρείων εκείνων και κακόβουλων’ επειδή όμως είν’ ενδεχόμενον να σηνηρπάσθησάν τινές και παρασυρθώσι και άλλοι, διά τούτο προκαταλαμβάνοντες εκ προνοίας εκκλησιαστικής υπαγορεύομεν πάσιν υμίν τα σωτήρια, και γράφοντες μετά των περί ημας ιερωτάτων συναδελφών, του μακαριωτάτου πατριάρχου των Ιεροσολύμων, των εκλαμπροτάτων και περιφανεστάτων προυχόντων του γένους, των τιμιωτάτων πραγματευτών, των αφ’ εκάστου ρουφετίου προκριτωτέρων και όλων των εν τη βασιλευούση ορθοδόξων μελών εκάστης τάξεως και εκάστου βαθμού, συμβουλεύομεν και παραινούμεν και εντελλόμεθα και παραγγέλλομεν πάσιν υμίν τοις κατά τόπον αρχιερεύσι, τοις ηγουμένοις των ιερών μοναστηρίων, τοις ιερεύσι των εκκλησιών, τοις πνευματικοίς πατράσι των ενοριών, τοις προεστώσι και ευκαταστάτοις των κωμοπόλεων και χωρίων, και πάσιν απλώς τοις κατά τόπον προκρίτοις να διακηρύξετε την απάτην των ειρημένων κακοποιών και κακοβούλων ανθρώπων, και να τους αποδείξετε και να τους στηλιτεύσετε πανταχού ως κοινούς λυμεώνας και ματαιόφρονας, και να προσέχετε όσον το δυνατόν εις τας απάτας αυτών και ραδιουργίας, γινώσκοντες, ότι η μόνη απόδειξις της αθωότητος των είναι να εμφανίσωσιν όσα γράμματα λάβωσι τυχόν εις χείρας περί της αυτής υποθέσεως, ή ειδήσεις μάθωσι, και να παρρησιάσωσιν οι μεν ενταύθα εν βασιλευούση προς ημάς, οι δ’ εν τοις έξω μέρεσιν εις τους κατά τόπον αρχιερείς και τους διοριζομένους παρ’ ημών εκκλησιαστικούς εξάρχους και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και διοικητάς, δηλοποιούντες και παραδίδοντες και εκείνους τους απλουστέρους, όσοι ήθελαν φωραθή ότι ενεργούν ανοίκεια του ρεαγιαδιακού χαρακτήρος, καθότι οι τοιούτοι διαταράττουσι την γενικήν ησυχίαν, και κατακρημνίζουσι τους αδυνάτους και αθώους ομογενείς μας εις της απωλείας το βάραθρον.

 Ρεαγιαλίκιον και Ορθόδοξος πίστις, λέμε!
Και τόσον υμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηριακοί, οι ιερωμένοι, και οι προεστώτες και ευκατάστατοι και πρόκριτοι εκάστου τόπου με την άγρυπνον προσοχήν σας, όσον και οι λοιποί εκάστης τάξεως και βαθμού άνθρωποι με τας εκ μέρους σας αδιαλείπτους συμβουλάς και νουθεσίας, και κατά τας πατρικάς και προνοητικάς εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παραινέσεις να γενήτε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του ρεαγιαλικίου, και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να διαφυλλάττετε την πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθειαν εις αυτήν την θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν και αήττητον βασιλείαν, και να αποδεικνύετε εντελώς με όλα τα πραγματικά της ειλικρινείας σημεία’ καθότι η μετ’ ευχαριστίας και ειλικρινείας υποταγή χαρακτηρίζει και την προς Θεόν αγάπην και πίστιν, και την προς τας θείας αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θείων νόμων και ιερών κανόνων υπακοήν, και την ευγνωμοσύνην της καρδίας ημών διά τ’ άπειρα ελέη, οπού απολαμβάνομεν παρά της βασιλικής φιλανθρωπίας.

 Λύομεν και τους όρκους της Φιλικής Εταιρείας, διότι έτσι αποκεφαλίστηκε και ο Ιωάννης ο βαπτιστής!
Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, ότι οι το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες, και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος, και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, διά να μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον βαπτιστήν. Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον του, τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, έζη βέβαια τότε ο θείος πρόδρομος’ ώστε ενός απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του προδρόμου. Η επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέντων παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιωδώς την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολεθρία και θεομίσητος είναι φανερόν’ εξ εναντίας, η αθέτησις του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής και σωτηριώδης. Διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλικρινώς.

 Όποιος δεν προσκυνήσει, θα τον φάει ο λύκος!
Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του γνωστούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προσεκτικώτεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες ως αραχνιώδη υφάσματα, όσα η απάτη και η κακοβουλία των πρωταιτίων εκείνων καθ’ οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε. Επειδή, εάν, ο μη γένοιτο, δεν ήθελε καθαρισθή η θανατηφόρος αύτη λύμη, και φωραθώσί τινες τολμώντες εις επιχειρήματα εναντία των καθηκόντων του ρεαγιαλικίου, κοντά οπού οι τοιούτοι έχουσι να παιδευθώσι χωρίς ελέους και οικτιρμών (μη γένοιτο, Χριστέ βασιλεύ!) αμέσως θέλει εξαφθή η δικαία οργή του κράτους του καθ’ ημών, και ο θυμός τής εκδικήσεως γενικός των εχλιϊσλάμιδων, και θέλουν εκχυθή τόσων αθώων αίματα αδίκως και παραλόγως, καθώς αποκριματίστως ταύτα πάντα διεσάλπισεν η κραταιά και αήττητος βασιλεία διά του εκδοθέντος και επ’ ακροάσει κοινή ημών αναγνωσθέντος υψηλού βασιλικού προσκυνητού ορισμού.

 Εσείς πιστοί ραγιάδες, μακριά από τα καθάρματα – τα οποία η Εκκλησία καταράται δεόντως!
Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρέυει κατ’ αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς’ ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας’ ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος.

 Όποιος ιερωμένος δεν συμπράξει ενθουσιωδώς κατά της επαναστάσεως: αργός, έκπτωτος και εις τη γέεναν του πυρός!
Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης σας και ιερωσύνης σας επανατείνομεν, εαν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνέυματι αγίω αποφαινόμεθα δια του παρόντος εκκλησιαστικώς, εάν δεν δείξετε εν έργω την επιμέλειάν σας και προθυμίαν εις την διάλυσιν των σκευωριών, εις την αναστολήν των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφήν των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμμεσον καταδρομήν και εκδίκησιν των επιμενόντων εις τα αποστατικά φρονήματα, εάν δεν συμφωνήσετε τη εκκλησία του Θεού, και, εν ενί λόγω, εάν καθ’ οιονδήτινα τρόπον δολιευθήτε και κατενεχθήτε κατά της κοινής ημών ευεργέτιδος κραταιάς βασιλείας, έχομεν υμάς αργούς πάσης ιεροπραξίας, και τη δύναμει του παναγίου Πνεύματος εκπτώτους του βαθμού της αρχιεροσύνης και ιερωσύνης και το πυρί της γεέννης ενόχους, ως την κοινήν του γένους απώλειαν προτιμήσαντας. Ούτω τοίνυν γινώσκοντες, ανανήψατε προς Θεού και ποιήσατε καθώς γράφομεν εκκλησιαστικώς και γενικώς παρακελευόμεθα, και μη άλλως εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος την αισίαν των γραφομένων αποπεράτωσιν, ίνα και η του θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών.
αωκα’ εν μηνί Μαρτίω.

 Υπογράφομεν επί της Αγίας Τραπέζης, για να μη σας μείνει αμφιβολία – και προσέξτε ποιοι και πόσοι!
Υπεγράφη συνοδικώς επάνωθεν του ιερού θυσιαστηρίου παρά της ημών μετριότητος και της μακαριότητός του και πάντων των συναδέλφων αγίων αρχιερέων.

 Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνεται.
Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται.
Ο Καισαρίας Ιωαννίκιος.
Ο Νικομηδείας Αθανάσιος.
Ο Δέρκων Γρηγόριος.
Ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος.
Ο Βιζύης Ιερεμίας.
Ο Σίφνου Καλλίνικος.
Ο Ηρακλείας Μελέτιος.
Ο Νικαίας Μακάριος.
Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ.
Ο Βερροίας Ζαχαρίας.
Ο Διδυμοτοίχου Καλλίνικος.
Ο Βάρνης Φιλόθεος.
Ο Ρέοντος Διονύσιος.
Ο Κυζίκου Κωνστάντιος.
Ο Χαλκηδόνας Γρηγόριος.
Ο Τουρνόβου Ιωαννίκιος.
Ο Πισειδίας Αθανάσιος.
Ο Δρύστας Ανθιμος.
Ο Σωζοπόλεως Παίσιος.
Ο Φαναρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός.
Ο Ναυπάκτου και Άρτης Άνθιμος.

πηγή

Ας αναλογιστούμε για τα αίτια του αφανισμού του Ιερού Λόχου και  του εμπνευστή του…

ΔΑΙΔΑΛΟΣ

Tagged: , ,

§ 112 Responses to 0 πρίγκιπας του Ιερού Λόχου

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα σε όλους,σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα και θα πρέπει ίσως όλοι να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε.
  Σαν σήμερα ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ανακήρυξε στο Ιάσιο της Μολδαβίας ,την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ με μία πολύ συγκινητική και αληθινά πατριωτική διακήρυξη, με την αμέριστη συμπαράσταση του αφορισμού του πατριάρχη και της εκκλησίας.
  Ας αφιερώσουμε κάποιες στιγμές , σκέψεις και μνήμης σε αυτούς
  τους Αθάνατους Πολεμιστές.
  ΚΛΕΙΩ

 • Ο/Η iparea λέει:

  Αλέξανδρος Υψηλάντης1792 – 1828
  Στρατιωτικός, λόγιος και αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 1792 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν πρωτότοκος γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη. Ανατράφηκε σε περιβάλλον που διαπνεόταν από έντονο πατριωτισμό κι έλαβε εκλεκτή μόρφωση.

  Στην Πετρούπολη, όπου ακολούθησε τον πατέρα του, φοίτησε στη Σχολή του Σώματος των Βασιλικών Ακολούθων και στη συνέχεια υπηρέτησε στα σώματα της αυτοκρατορικής φρουράς. Διακρίθηκε στους πολέμους κατά του Ναπολέοντα, ενώ στη μάχη της Δρέσδης, στις 27 Αυγούστου 1813, έχασε το δεξί του χέρι.

  Τον Μάρτιο του 1820 ο Εμμανουήλ Ξάνθος του πρόσφερε την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας. Την αποδέχθηκε στις 12 Απριλίου, αφού πρώτα έγιναν δεκτοί οι όροι που έθεσε, και αμέσως άρχισε την οργάνωση του σχεδίου για την έναρξη της Επανάστασης από την Πελοπόννησο.

  Όμως, με την ενθάρρυνση του Ιωάννη Καποδίστρια πείσθηκε ότι έπρεπε να επισπεύσει την προπαρασκευή της και τον Ιούνιο του 1820 εγκαταστάθηκε στη Οδησσό. Πέρασε τον ποταμό Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου 1821 και δύο μέρες αργότερα ύψωσε τελικά τη σημαία της Επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και συγκεκριμένα στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας, όπου απαγορευόταν η παραμονή του τουρκικού στρατού.

  Με επιστολή του στον αυτοκράτορα Αλέξανδρο υπέβαλε την παραίτησή του από το ρωσικό στρατό και αναγγέλλοντας την Ελληνική Επανάσταση ζήτησε την αρωγή του. Αμέσως μετά επιδόθηκε στη δημιουργία στρατού και συγκρότησε τον Ιερό Λόχο.

  Στις 7 Ιουνίου 1821 ο στρατός του Υψηλάντη καταστράφηκε στη μάχη του Δραγατσανίου και υποχώρησε προς τα αυστριακά σύνορα. Παραδόθηκε στους Αυστριακούς, φυλακίστηκε και απελευθερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1827. Η κλονισμένη υγεία του δεν του επέτρεψε να βοηθήσει το επαναστατημένο έθνος. Πέθανε στη Βιέννη δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του, στις 31 Ιανουαρίου του 1828.

  Η φυσιογνωμία του είχε λεπτά χαρακτηριστικά με έντονα μάτια. Ήταν αγαθός και ευγενής, μελαγχολικός και ονειροπόλος, ευκολοσυγκίνητος και ενθουσιώδης. Κληρονόμος των μεγάλων παραδόσεων και προσπαθειών της οκογένειας των Υψηλάντηδων είχε θέσει ως μεγάλο σκοπό και όνειρο της ζωής του την απελευθέρωση του Ελληνικού έθνους.
  Ο φλογερός ενθουσιασμός του, ο οραματισμός του και η μεγάλη φαντασία του τον οδηγήσαν σε μεγαλόπνοα εγχειρήματα

  Αστραία

 • Ο/Η iparea λέει:

  δύσκολοι καιροί για πρίγκηπες….και όταν είναι αγαθοί και ευγενικοί
  .. ονειροπόλοι και αγνοί πατριώτες….τους κατασπαράζουν οι επιτήδειοι..όταν δεν τους χρησιμοποιούν… χρειάζεται ένας νους ίδιαίτερα πολύστροφος και πολυμήχανος… με ειδική στρατηγική…για να τα βγάλει πέρα πέφτοντας στον λάκο με τα φίδια…..Λουκ

 • Ο/Η greenlion λέει:

  » Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν.»
  ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ!!!!!!!!! ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΌΤΑΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌ!!!!!!!

 • Ο/Η iparea λέει:

  .. εγκλωβισμένοι Έλληνες ….στο τονάλ των καιρών…. και σε κάποιο νησί…να θυσιάζονται κάτω από ένα σταυρό..και από τις… «ευλογίες του» να προδίδονται…
  Λουκ

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Εκγκλωβισμένοι ναι, αλλά, Έλληνες ήταν και οι μνηστήρες της Ελένης και της Πηνελόπης δεν ήταν ξένοι….κάποτε πρέπει και οι εγκλωβισμένοι να αναλάβουν την ευθύνη του απεγκλωβισμού τους…..κι ύστερα ας κινήσουν να ελευθερώσουν….άλλους…..

 • Ο/Η iparea λέει:

  …με τις συνθήκες των καιρών εκείνων….προσπάθησαν …τουλάχιστον…
  τι να πει κανείς για τους προκρίτους και τους πατριάρχες και άλλους….;
  Λουκ

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Τι μπορεί να πει κανείς για…τους….ΕΦΙΑΛΤΕΣ;

 • Ο/Η iparea λέει:

  …μόνο μια Οδυσσειακή στρατηγική και του Θεμιστοκλή η τεχνική…μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των Εφιαλτών και των Μνηστήρων…
  ας την μελετήσουμε καλά…
  Λουκ

  • Ο/Η greenlion λέει:

   Η γέννηση και η ανάπτυξη της φιλοσοφίας είναι η γέφυρα που σκόπευσαν και εκδήλωσαν οι Έλληνες μάντεις, συνδέοντας την Έννοια με τη Λογική και η γέννηση και εξέλιξη της τραγωδίας είναι η γέφυρα που βάδιζαν για να επιστρέφουν από τη Λογική στην Έννοια.
   Ο Οδυσσέας είναι ο Έλλην μάντης που αντιμετώπισε επιτυχώς όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους κι άνοιξε το διπλό δρόμο, οπότε και συμφωνώ μαζί σου Λούκ ότι αξίζει να μελετηθεί καλά η Οδυσσειακή στρατηγική!
   Κάθε ραψωδία και μια Ιστορία Δύναμης της δικής μας γενιάς!

 • Ο/Η Δημόδοκος λέει:

  Καλημέρα στην αγαπητή παρέα!
  Σε τι συνίσταται άραγε αυτή η περίφημη Οδυσσειακή τέχνη και στρατηγική;
  Φαίνεται να κινείται ροϊκά πάντα, γλιστρώντας και ξεγλιστρώντας ανάμεσα από νησιά, παγίδες, δελεαστικές, προτάσεις και καρτέρια
  χωρίς να ξεχνά τον προορισμό του και τον στόχο του.
  Ένα σημείο είναι εμφανές καθ όλη την διάρκεια της διαδρομής του.

  Παρατήρηση, χαρτογράφηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, επιμονή, ετοιμότητα, αυτοσχεδιασμός, παραπλάνηση, αποφάσεις.
  Το μεγάλο του ατού, είναι η ικανότητα του να χρησιμοποιεί την δύναμη του αντιπάλου του και στρέφει τα ίδια τα όπλα εναντίον του.
  Τον περιτριγυρίζει, τον παραφυλάει, αθέατος, αόρατος, ανώνυμος, δεν συγκρούεται άμεσα μαζί του εκτός από την τελική ευθεία και όταν τον περικυκλώσει καλά. Αξιοποιεί τα δυνατά και σωστά του εχθρού του, τα ενσωματώνει στην λογική του, τα μετατρέπει υπέρ του, τα μετουσιώνει, δεν τα καταπίνει αμάσητα, και πατάει στα αδύνατα σημεία του άλλου για να τον ανατρέψει.
  Ελίσσεται χωρίς να συμβιβάζεται, χρησιμοποιεί την πολιτική,
  όπου και όταν χρειάζεται,
  παρ όλο που αρνήθηκε να παντρευτεί την Ναυσικά και να κατέβει μαζί της στην πολική αρένα ή τον στίβο.
  Την γνωρίζει πολύ καλά αλλά, γνωρίζει επίσης ότι δεν αρκεί…

  • Ο/Η greenlion λέει:

   Καλησπέρα Δημόδοκε!
   Αλοίμονο αν δεν….γνώριζε ότι δεν αρκεί, όμως δεν είναι ονειροπόλος Πρίγκηπας, είναι αποφασισμένος να ζήσει και να χαρεί την Ζωή. Δεν θα περίμενα από εκείνον να κυρήξει μια αναπαλαιωμένη επανάσταση…αλλά ούτε και θα επιχειρούσα να μαντέψω τις σκέψεις του…αν και θα τον αναγνώριζα από τις αλλαγές που θα έφερνε όταν αθέατος θα ενεργούσε….

 • Ο/Η iparea λέει:

  καλημέρα… στην παρέα και στους στρατηγούς! …εκείνο που μαρέσει στον Οδυσσέα πολύ…είναι που δεν διακατέχεται από το σύνδρομο της του μάρτυρος…ούτε καν του ήρωα που θα δοξαστεί…θέλει να νικήσει.. άλλά θέλει και να ζήσει..και χαίρεται την ζωή….την απολαμβάνει…την γνωρίζει…την εξερευνεί…
  Λουκ ….ταλαιπωρημένος πεζοπόρος….

  • Ο/Η greenlion λέει:

   Καλημέρα!….ταλαιπωρημένε πεζοπόρε….
   Σου αρέσει το…ΆΨΟΓΟ του μη Ήρωα βλέπω!….οι έχοντες σύνδρομα μαρτυρα και ηρωικών δοξασμάτων, έχουν ανάγκη και ψυχοθεραπείας….θα τους….συνιστούσα…καθημερινές μικρές δόσεις Ομηρικού Έπους…….οι οποίες ίσως θα ήτο χρήσιμες και εις τους επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές κλασικής ή ολιστικής ή όπως αλλιώς ιατρικής, αυτοαποκαλούνται

   • Ο/Η iparea λέει:

    …ξυπόλητος…. για να μην φυλακιστούν τα πόδια μου …σε παπούτσια…και πρηστούν οιδιπόδεια
    …οι επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές είναι πολύ in… έχουν αντικαταστήσει εν μέρει τους παπάδες…. στο ύφος και στο στυλ και στην σωτηρία….έναντι αδράς αμοιβής συνήθως….
    Λουκ

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα σε όλους
  είναι ένα ερώτημα που με προβληματίζει εξετάζοντας τις ιστορικές συνθήκες εκείνης της εποχής.Τι θα μπορούσε να κάνει ο Υψηλάντης; Να μείνει αμέτοχος; Να συγκρουστεί με την εκκλησία και τον πατριάρχη άμεσα; Με τον πάπα και τους βασιλείς και τους ηγεμόνες της Ευρώπης; Πως θα μπορούσε να χειριστεί μια τόσο δύσκολη κατάσταση; Ήταν αμφίδρομη η γέφυρα ή ένας μονόδρομος; Είχε άλλη επιλογή; Ο Λεωνίδας είχε; Ήθελε να είχε; Σίγουρα ο Οδυσσέας έχει μια ειδική στρατηγική και δεν ενδιαφέρεται για δόξες δοξασίες και ηρωισμούς. Θέλει να ολοκληρώσει μια διαδρομή και να μείνει ζωντανός ελεύθερος και από το αποτέλεσμα. Δεν εγκλωβίζεται πουθενά. Γι αυτό είναι ικανός μόλις τελειώσει το έργο του να αναποδογυρίσει την κόκκινη κάπα του και να εξαφανιστεί μέσα στο ανώνυμο πολυεπώνυμο πλήθος ελεύθερος και άπιαστος σαν ο Κανένας
  Αστραία

 • Ο/Η iparea λέει:

  …μπορεί το κλειδί της απάντησης να είναι.. στο αν γνώριζε ή… αν αγνοούσε ο Υψηλάντης τον ρόλο της εκκλησίας και.. αν ήταν προετοιμασμένος για την προδοσία που θα ακολουθούσε….
  Λουκ

 • Ο/Η iparea λέει:

  Ο ρόλος της εκκλησίας ήταν και είναι παρασιτικός. Με όχημα μια Εβραική αίρεση απομυζεί και ζει εις βάρος του Ελληνισμού πουλώντας παραδείσους και σωτηρίες και απλώνοντας τα πλοκάμια της στον υπόλοιπο κόσμο. Ο ρομαντικός Υψηλάντης φαίνεται να αγνούσε αυτόν το ρόλο και βρέθηκε απροετοίμαστος πήγε σαν αρνί στο σφαγείο. Προφανώς πίστευε και στον Εβραικό θεό και σωτήρα όπως τόσοι Ελληνες πατριώτες και εγωνιστές τότε. Παρασύρθηκε από την αγάπη και την λαχτάρα για την ελευθερία της πατρίδας του και δεν αντιλήφθηκε ίσως ότι ο δυνάστης δεν ήταν μόνο ο σουλτάνος που θα πολεμούσε αλλά ήταν και μέσα στον στρατό του. Δεν ξέρω τι θα έκανε ο Οδυσσέας στην θέση του και με μια τέτοια κατάσταση αντιμέτωπος. Το πρώτο μάλλον θα ήταν να μην εγκλωβιστεί και παγιδευτεί σε θέματα πίστης και ελπίδας και υποστήριξης από τον ίδιο τον τύραννο και Κύκλωπα του
  Αστραία

 • Ο/Η iparea λέει:

  να το σκεφτούμε με τον τρόπο του Οδυσσέα….τί θα έκανε αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση…πάντως με τον χαρακτήρα που έχει…. μαντεύω τι θα έκανε στην μάχη των Θερμοπυλών ….σαν Λεωνίδας…. θα έκλεινε όλα τα περάσματα εισόδους και εξόδους …για να μην βγει και να μην μπεί κανείς πραγματικός Εφιάλτης και …..φυσικά θα ντυνόταν μεταμφιεσμένος Πέρσης και θα έμπαινε μέσα στους Μήδους να τους κατασκοπεύσει ή …..”’Εφιάλτης” που θα τους οδηγούσε στον γκρεμό και σε λάθος πέρασμα….. εκεί που θα τους περίμεναν οι πολεμιστές του….έχει ανορθόδοξες τακτικές και μεθόδους…καθόλου ορθόδοξος δεν είναι αυτός ο τύπος…. αλλά τελειώνει πάντα μια δουλειά….και δεν πεθαίνει… το σπουδαιότερο….
  Λουκ

 • Ο/Η ΚΛΕΙΩ λέει:

  Βέβαια ο Οδυσσέας είχε ένα πολύ σοβαρό λόγο για να θέλει να ζήσει. Αλλά εσύ Λούκ αν και ξυπόλυτος σαν Οδυσσέας σκέφτεσαι,στο μυαλό του είσαι¨

  Χμχ……χμχ!

 • Ο/Η iparea λέει:

  …τον τελευταίο καιρό διαβάζω σύγχρονους Οδυσσείς…και κάνω Οδυσσιακές σκέψεις….συνομιλώ και με έξυπνα κορίτσια…και μαθαίνω…Λουκ
  νυν ξυπόλητος πρίγκηπας…. πρώην βάτραχος…

 • Ο/Η ΚΛΕΙΩ λέει:

  Ποιά βασιλοπούλα σε φίλησε και μεταμορφώθηκες.
  Να την ρωτήσουμε πόσους βατράχους φίλησε μέχρι να σε βρεί.

 • Ο/Η iparea λέει:

  …δεν ξέρω τίποτα για μεταμορφώσεις …την βασιλοπούλα να ρωτήσετε….αυτή ρωτάω και εγώ….και μαθαίνω…
  Λουκ
  χαρούμενος πρίγκηπας….

 • Ο/Η Δημόδοκος λέει:

  Καλημέρα στην παρέα! Καλησπέραgreenlion!

  Η ανασκόπηση και η ανακεφαλαίωση της ιστορίας
  είναι καλό να περιλαμβάνει
  όλα τα αξιοσημείωτα γεγονότα της προσωπικής μας ιστορίας,
  της παγκόσμιας και, ενός λαού,
  σύγχρονα και παλαιότερα
  χαρτογραφώντας τα περάσματα τους, τις αιχμές,
  τις μαύρες τρύπες και τις διατάξεις τους.
  Η Άρτεμις Ουρανός εμφανίστηκε στον ουρανό ορατή πλέον
  από τα τηλεσκόπια των ανθρώπων
  μαζί με την Γαλλική, την Αμερικάνικη και την Ελληνική επανάσταση, την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελευθερίας
  και της ανεξαρτησίας τους.
  Η ανθρωπότητα δραπέτευε από μία Καλυψώ και μία άκρατη θεοκρατία.
  Το νησί των Φαιάκων ξεπρόβαλε για πολύπαθους ναυαγούς
  μαζί με την νέα έννοια της πολιτικής και του κοινοβουλίου
  και του … πολιτικάντη.
  Οι έρωτες με την Ναυσικά, που καίει τα πλοία των ναυτικών,
  δεν θα μπορούσαν να ευοδωθούν στο νησί της.
  Ο έρωτας του Δ. Υψηλάντη με την Μαντώ Μαυρογένους θα έμενε ανεκπλήρωτος στην θύελλα μιας αγάπης και μιας επανάστασης.
  Ο Οδυσσέας δεν είναι ονειροπόλος πρίγκηπας.
  Είναι ονειροπόλος πολεμιστής της Γνώσης…

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Λούκ ,χαρούμενε πρίγκηπα καλησπέρα Δημόδοκε ,η γνώση και τα σχόλια που μοιράζεσαι μαζί μας είναι πολύτιμα και προπαντός κατανοητά και η παρουσία σου έχει πάντα μία ιδιαίτερη αύρα…
  Τα λόγια με ξεπερνούν για να εκφράσω αυτό που νοιώθω!

  ΚΛΕΙΩ

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Εγώ μάλλον πρέπει να ψαχτώ καθώς δεν μπορώ να συμβιβάσω την ένοια του ονειροπόλου με την έννοια του κυνηγού- πολεμιστή της Γνώσης, ο οποίος πρέπει να είναι γειωμένος για να γειώσει!
  Κάποιος να…με βοηθήσει…κάποιος να…με ξεμπλοκάρει;;;
  Καλησπέρα στην Παρέα!

 • Ο/Η Δημόδοκος λέει:

  Καλημέρα στους αγαπητούς και τις αγαπητές της παρέας!

  Μετά την νίκη ενός ζωντανού Λεωνίδα και των πολεμιστών του,
  στην μάχη των Θερμοπυλών,
  ποιος σύγχρονος Οδυσσέας
  θα δώσει μια νίκη στον Υψηλάντη και στον Ιερό Λόχο,
  φτιάχνοντας το κατάλληλο σενάριο και μετατρέποντας και ανατρέποντας την σκέψη και την ιστορία στο ασύλληπτο;
  Τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν έδιναν ή αφαιρούσαν δύναμη από τους πολεμιστές;
  Η επιλογή του σημείου της μάχης ήταν τόπος δύναμης που θα τους στήριζε ενεργειακά;
  Ποιος ελιγμός τους πρίγκιπα θα του έδινε το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού;
  Ο πολεμιστής είναι κυνηγός και ονειρευτής.
  Σχεδιάζει το όνειρο στο ναγουάλ και το πραγματοποιεί στο τονάλ.
  Στον ναγουάλ για την ενέργεια και στο τονάλ για την μορφή.
  Είναι ονειροπόλος της γνώσης
  γιατί δεν είναι εγωκεντρικά ιδιοτελής ,
  δεν περιμένει να κερδίσει κάτι άλλο εκτός της Επίγνωσης
  και είναι ο μόνος τρόπος να παραμένει Ελεύθερος Δημιουργός…..
  Κολυμπάει στον ωκεανό της Συνείδησης, πατάει στην στεριά της Αντίληψης της Γης και πετάει στον γαλάζιο Αιθέρα…..Αετός.

 • Ο/Η iparea λέει:

  …καλημέρα στην ονειροπόλα παρέα….καλημέρα στρατηγέ τραγουδιστή…..δύσκολα θέματα βάζεις και …..ζορίζεις τους χαρούμενους πρίγκηπες…να σκεφτούν….
  Λουκ
  …σκεφτικός πρίγκηπας….

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Καλημέρα!
  Είναι άραγε τα σύμβολα που προσθέτουν ή αφαιρούν δύναμη από τους πολεμιστές ή μήπως η ονειροπόλος και συναισθηματική φόρτιση του, κατά την στιγμή που θα έπρεπε να κοιτάζει αδυσώπητα την έννοια;
  Υπάρχουν σύμβολα που εγκλωβίζουν την συνείδηση, ή μήπως οι συνειδήσεις μη κατανοώντας την έννοια εγκλωβίζονται στο σύμβολο;
  Αν αλλάξουμε το σύμβολο του Υψηλάντη θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε την εξέλιξη της ιστορίας του;

 • Ο/Η iparea λέει:

  ….νομίζω ένα καλό ξεκαθάρισμα στις έννοιες του τονάλ και των συμβόλων του…..και ένα αποστασιοποιημένο κοίταγμα της ιστορίας….. θα βοηθούσε κάπως την κατάσταση…
  Λουκ
  …παραμένων σκεφτικός….ψάχνοντας για ξεσκονιστίρι….

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Καλημέρα…σκεφτικέ Πρίγκηπα…ένα καλό ξεσκονιστήρι…ίσως είναι το κολύμπι στην σκοτεινή θάλασσα της Αντίληψης, που κοίταξες με την αδυσώπητη του Αετού ματιά και η προσγείωση στον έκδηλωμένο κόσμο της Συνείδησης….της Γης μας

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Ισως ακόμη καλύτερο ξεσκονιστήρι θα ήταν να άλλαζες την Ιστορία από την αρχή της, αλλάζοντας τον ίδιο τον Πρίγκηπα Υψηλάντη!!!

  • Ο/Η iparea λέει:

   ….να του στείλουμε την κατάλληλη βασιλοπούλα…να τον φιλήσει….
   Λουκ …κουάξ…κουάξ κουάξ….

   • Ο/Η greenlion λέει:

    Να την στείλουμε…έχεις καμιά κατάλληλη υπ όψιν σου;

   • Ο/Η iparea λέει:

    …κάτι μούρχεται στον νου…..δεν ξέρω ..αν είναι αρκετά ρομαντική και ονειροπόλα….να φιλά βατράχους….
    Λουκ…κουάξ…. κουάξ …..κουάξ!
    …..βάτραχος σε απόγνωση…..

   • Ο/Η greenlion λέει:

    …Ρομαντική κι ονειροπόλα ή μήπως του χρειάζεται μια Αδυσώπητη και γοητευτική….με ολοκληρωμένη Αντίληψη, και ικανή να κινείται με ασφάλεια ανάμεσα έννοιας και καθαρής κατανόησης;

   • Ο/Η iparea λέει:

    …εξαρτάται από την μάσκα…που θα διαλέξει και θα φορά….αποτελεσματική για ευαίσθητους βατράχους….που πληγώνονται εύκολα….
    Λουκ….πρίγκηπας της λάσπης…..

   • Ο/Η greenlion λέει:

    Αν είναι η κατάλληλη τότε σίγουρα και θα βρεί την μάσκα που θα πρέπει να φορέσει, για να τον κάνει να την ερωτευτεί τρελά, ώστε και το φιλί της να είναι γλυκά απελευθερωτικό!!

 • Ο/Η iparea λέει:

  ….καλημέρα ωραία βασιλοπούλα…..την ασπίδα του Αχιλλέα …να δούμε πως θα φτιάξουμε τώρα….με τακτοποιημένα τα σύμβολα της …σε εργονομική οργονομική διάταξη αναδιάταξη…..χωρίς τρωτό σημείο….για τα παιδιά των Ελλήνων…
  Λουκ….με το ξεσκονόπανο στο χέρι…..

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Τι διοσημεία αυτός ο συγχρονισμός!!!!! 09:12 και τα δύο πόστ…..

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Ας καλέσουμε επομένως….τον ΣΚΟΠΌ! της Απελευθερωτικής Αλλαγής των παιδιών των ΕΛΛΗΝΩΝ!

 • Ο/Η iparea λέει:

  …αυτό να καλέσουμε…..!!!
  ….τον ΣΚΟΠΌ! της Απελευθερωτικής Αλλαγής των παιδιών των ΕΛΛΗΝΩΝ….και την μετάβαση της Συνείδησης τους
  …από μια καλύβα…σε ένα παλάτι….

  …στο ένα χέρι ένα καλό ξεσκονιστίρι και στο άλλο μια παντόφλα …..κατσαριδοκτόνα…
  Λουκ…..κυνηγώντας την μικρή Τερέζα…..

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα στην παρέα ,στα κέφια σας σας βρίσκω σήμερα.
  Καλησπέρα Λούκ, σκεφτικέ πρίγκηπα της λάσπης,ξύπολητε ,χαρούμενε και βάτραχε σε απόγνωση,το πόσο απολαμβάνω το ΄΄χιούμορ΄΄ σου δεν λέγεται.Ετσι μούρχεται να σου δώσω ένα φιλί,αλλά σκέφτομαι την κατάλληλη βασιλοπούλα που είναι αρμόδια να το κάνει……
  ΚΛΕΙΩ

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Καλησπέρα Κλειώ!
  Σε καταλαβαίνω….για το φιλί….με κίνδυνο να μας θυμώσει….η κατάλληλη…το χιούμορ του είναι θαυματουργό….γελώ…και πίστεψε με είναι κάτι που μου συμβαίνει σπάνια….

 • Ο/Η iparea λέει:

  …ελπίζω να μην γελούν και οι μικρές Τερέζες εις βάρος μου….και να με πάρουν στα σοβαρά…. να με φοβηθούν θέλω ….γιατί θα είμαι αδυσώπητος μαζί τους …δεν αστειεύομαι….καθόλου με τις κατσαρίδες….
  Λουκ…. ο πρίγκηπας του κατσαριδοκτόνου…..ΤΕΖΑ….ολοι…

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Καλησπέρα…πρίγκηπα της χαράς!
  Υπάρχει άραγε κάτι πιό τρομακτικό για….κατσαριδούλες…από ένα αδυσώπητο χιούμορ…που ξεσκονίζει ένα συνεφιασμένο και σαστισμένο νου…ανατρεπτικέ…λακωνικέ…Λουκ;

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα σε όλη την κεφάτη παρέα
  Έχω χάσει ωραίες σκηνές και με διαφορά φάσης τις απολαμβάνω τώρα.
  Είναι ολοφάνερο πως οι σύγχρονοι Οδυσσείς θέλουν τους ήρωες ζωντανούς και τους επαναφέρουν στην σκηνή και στο προσκήνιο της ιστορίας με ένα μαγικό τρόπο χαρούμενους να σκέφτονται να τραγουδούν να γελούν να αυτοσαρκάζονται να μηχανεύονται λύσεις και να αναποδογυρίζουν την ιστορία και το καπέλο τους.Η εγγύηση για την άψογη ηθική ενός πολεμιστή είναι η έλλειψη ιδιοτέλειας και προσωπικού κέρδους εκτός από την γνώση
  η οποία διαποτίζει όλες τους τις πράξεις και τις μη πράξεις τις επιλογές και τις αυτενέργειες τους.
  Αστραία

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Καλησπέρα Αστραία!
  Θα σε εύρισκε σύμφωνη η πρόταση για την εγγύηση, να είναι το ότι η αψογοσύνη του κυνηγού, δεν του επιτρέπει να πάρει στα σοβαρά τον εαυτό του, ακόμη κι αν προκύπτει όφελος από τις πράξεις – μη πράξεις του;

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα greenlion
  Νομίζω πως υπάρχει ένα λεπτό όριο ανάμεσα στην σοβαρότητα και την σοβαροφάνεια ανάμεσα στο χιούμορ και στην γελοιότητα ανάμεσα στην χαζομάρα και στον αυτοσαρκασμό. Ο πολεμιστής σαφώς δεν παίρνει στα σοβαρά την σπουδαιότητα του εγώ για αυτό και δεν το υπερασπίζει ποτέ έχει όμως επίγνωση του περπατήματος σε ένα ναρκοπέδιο και της μάχης που δίνει χωρίς να περιμένει κανένα όφελος πέρα από την ικανοποίηση αυτής της αψογοσύνης του πνεύματος.
  Έτσι προστατεύει τον εαυτό του χωρίς να υπερασπίζει τον εγωκεντρισμό του.
  Αστραία

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να θεωρηθεί όφελος η συμφωνία ανάμεσα στην έκταση της συνειδητής του επίγνωσης και της υλικής του ευημερίας;

 • Ο/Η iparea λέει:

  Όχι θα σκεφτόμουν με την έννοια της απληστίας της συσσώρευσης και της λαιμαργίας αλλά ίσως με την έννοια της αξιοπρέπειας. Το Ίλιον είναι μία πόλη της υλικής ευημερίας που ένας πολεμιστής πρέπει να κατακτήσει για να ξεκινήσει
  και το παλάτι της Ιθάκης μια αψογοσύνη για να φθάσει. Ένας πολεμιστής εκμηδενίζει τις ανάγκες του βρίσκει όταν θέλει να φάει γιατί δεν πεινάει πραγματικά και δεν αρπάζεται από το αίσθημα της ανεπάρκειας
  Αστραία

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Επομένως, η αξιοπρέπεια του κυνηγού μάντη, θα τον οδηγούσε να απαιτήσει, ότι αντιστοιχεί στην έκταση της συνειδητής του επίγνωσης, από εκείνους που ανόμως του τα παρακρατούν…και τον αναγκάζουν να ζει μίζερα στην ανιδιοτέλεια μιας καλύβας κι όχι να πολεμήσει αποδεικνύοντας αυτή την ανιδιοτέλεια προς όφελος των ιδιοτελών;

 • Ο/Η iparea λέει:

  Όχι όμως να μεταβληθει Τρώα και σε Μνηστήρα στην θέση του μνηστήρα και αρχίζει να τρώει και να πίνει σε βάρος άλλων. Είναι ένα λεπτό όριο και αυτό
  Αστραία

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Η αψογοσύνη του και το πνεύμα του Ανθρώπου είναι οι εγγυητές ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί, γιατί διεκδικεί μονάχα αυτό που από την αρχή ήταν δικό του!

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Είθε κι έτσι ας γίνει!!!!!

  • Ο/Η iparea λέει:

   Καλημέρα greenlion
   Πως θα μπορούσε να επαναπροσδιοριστεί το σύμβολο του σταυρού σε νέα βάση και αντίληψη; Στους εξαίρετους διαλόγους που έχετε με τον Ελζιν και παρακολουθούμε με αμείωτο ενδιαφέρον είχατε αναφερθεί στον Ήφαιστο σε ένα Τ και Ι. Νομίζω αλλά δεν το κατανόησα σε βάθος. Θα μπορούσε να γίνει μια διευκρίνηση;
   Αστραία

 • Ο/Η iparea λέει:

  … καλησπέρα στην σοβαρή παρέα..
  ….Αστραία το τραγουδιστικό ρεπερτόριο περιλαμβάνει πάντα
  το πρωί….στα άρματα στα άρματα…εμπρός στον αγώνα….το βράδυ….θούριο και…. ενδιάμεσα παιάνες.;;;…ρομαντικό τραγουδάκι πότε προβλέπεται…..;;;;
  Λουκ…. ρομαντικός πρίγκηπας μιας παράγκας….

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα στην δυνατά αγωνιζόμενη παρέα
  λέω να επέμβω για χάρη των ρομαντικών πριγκηπών,με ένα
  δυνατά ρομαντικό τραγούδι…..
  ΚΛΕΙΩ

 • Ο/Η iparea λέει:

  Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι ρομαντικοί πρίγκηπες και οι πριγκίπισσες νομίζω πως είναι αρκετός ο δρόμος μπροστά μας για ρομαντικές βραδιές και είθε να γίνουν.
  Σκεπτόμενη για αυτό το αξιοσημείωτο πρόσφατο σχετικά γεγονός της Ελληνικής ιστορίας θα έλεγα ότι ο πρίγκηπας θα μπορούσε ίσως να απενεργοποιήσει τα σύμβολα που δεν μπορούσε να αλλάξει μιας και είχαν περάσει στο υποσυνείδητο των ανθρώπων και τους εγκλώβιζαν και τους κατεύθυναν
  δίνοντας τους άλλη χροιά και μερικά να τα είχε αποφύγει. Η νεκροκεφαλή αριστερά στην στολή κάθε άλλο παρά μπορούσε να υποστηρίξει το κέντρο της καρδιάς και την καταδίκαζε σε θάνατο. Είναι σαν να κρεμάς τον σταυρό στον λαιμό σου μαζί με την θηλειά και να ελπίζεις πως η ζωή σου θα είναι τίποτα άλλο παρά μία σταύρωση ένα κρέμασμα και ένας πνιγμός
  Αστραία

 • Ο/Η iparea λέει:

  ..ωχ Κλειώ ..μας μαλωσε κάποια….ή μου φάνηκε…;
  κομμένα λέει τα ρομαντικά τραγουδάκια…να στρωθούμε στην μελέτη στην τακτοποίηση και στην αξιολόγηση των συμβόλων…
  .Λουκ….. συμμορφωμένος σοβαρός….. μελετητής συμβόλων…..

 • Ο/Η ΚΛΕΙΩ λέει:

  Φαντάσου Λούκ όταν αγριεύει πως θα είναι.
  Λέω να συμμορφωθώ και εγώ και να επανέρθω στην τάξη
  Κομμένα τα τραγούδια τα ρομαντικά τουλάχιστον,
  Αστραία τα επαναστατικά επιτρέπονται¨?

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Δεν ξέρω τι λέτε εσείς! Εγώ την βλέπω μια χαρά κοπέλα αγωνίστρια όταν πρέπει και ρομαντική την κατάλληλη στιγμή! Εξ άλλου η σοβαρότητα δένει άψογα με έναν χαμογελαστό και ρομαντικό πρίγκηπα…

 • Ο/Η iparea λέει:

  ….τον Μπιλ σκέφτομαι με οίκτο…και νοιώθω μια συμπάθεια…λόγω αλληλεγγύης φύλου…..
  να του πει κάποιος….. να αποφύγει το ραντεβού μαζί της
  …και την συνάντηση με το σπαθί του Σατόρι Χάνσο…αν και θα πάει από το χτύπημα των 5 δακτύλων στην καρδιά…
  Λουκ

 • Ο/Η iparea λέει:

  Οι άνδρες όταν δεν μας κακοποιούν με την σωματική και ψυχολογική βία μας ελέγχουν και μας χειρίζονται με το οίκτο χαμογελαστέ πρίγκηπα. Αυτό μόνο μια γυναίκα μπορεί να το γνωρίζει καλά
  Αστραία

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Το γνωρίζουν Αστραία εξ ίσου καλά και οι άνδρες με συνείδηση κι αυτοί υπέφεραν μαζί μας!

 • Ο/Η ΔΑΙΔΑΛΟΣ λέει:

  Η ιστορία του Ιερού Λόχου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

  Ο Ιερός Λόχος των Θηβών ήταν μια από τις κορυφαίες πολεμικές μονάδες που έδρασαν στην Αρχαία Ελλάδα. Αποτελούνταν από 300 Θηβαίους οπλίτες και ιδρύθηκε από τον Γοργίδα. Αυτό που οδήγησε στην δημιουργία του συγκεκριμένου στρατού είναι το ότι μια μονάδα που βασίζεται στην αγάπη και τη φιλία κάνει πιο δύσκολο σε κάποιον να την εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια της μάχης.
  Ο Ιερός Λόχος έγινε προσωπική φρουρά του Πελοπίδα. Για 35 χρόνια έμεινε αήττητος παράδειγμα ανδρείας και πειθαρχίας, μέχρι τη μάχη της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. όπου καταστράφηκε ολοσχερώς από το μακεδονικό Ιππικό του Φιλίππου το οποίο διοικούσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Στην περιοχή που είναι θαμμένοι οι πολεμιστές έχει ανεγερθεί μνημείο (το λιοντάρι της Χαιρώνειας).

  Ο Καρχηδονιακός Ιερός Λόχος ήταν η Εθνοφυλακή της Καρχηδόνας και αντίθετα με τον υπόλοιπο Καρχιδονιακό στρατό συγκροτούνταν μόνο από Καρχηδόνιους και όχι από μισθοφόρους. Με την είσοδο τους στον λόχο οι στρατιώτες, έδιναν έναν όρκο και έπαιρναν τον οπλισμό τους από ναούς. Φορούσαν άσπρο ρουχισμό που δήλωνε το χρώμα του θανάτου στον Καρχιδονιακό πολιτισμό. Διαλύθηκαν στον Α’ πόλεμο με τους Ρωμαίους και ανασυστάθηκαν από τον Αννίβα πριν την εισβολή στη Ρώμη.

  Ο Ιερός Λόχος κατά την Επανάσταση του 1821 ήταν στρατιωτικό σώμα που συγκροτήθηκε στη Φωξάνη, πόλη στα όρια της Μολδαβίας με τη Βλαχία, στα μέσα Μαρτίου του 1821 από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, με εθελοντές σπουδαστές των ελληνικών παροικιών της Μολδοβλαχίας και της Οδησσού, κυρίως. Ήταν η πρώτη οργανωμένη στρατιωτική μονάδα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και του ελληνικού στρατού γενικότερα. Ο Υψηλάντης πίστευε πως οι νεαροί αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν την ψυχή του στρατού του.
  Οι άνδρες του Ιερού Λόχου ήταν πεζοί εφοδιασμένοι με καραμπίνες και ξιφολόγχες. Έφεραν στολές από μαύρο ύφασμα με τρίχρωμο εθνόσημο. Στο κάλυμμα της κεφαλής κάτω από το λοφίο υπήρχε η φράση «Ελευθερία ή Θάνατος» και το σήμα της νεκροκεφαλής με χιαστό σχήμα οστών σαν σύμβολο της νίκης πάνω στον θάνατο.
  Η σημαία τους ήταν τρίχρωμη, το κόκκινο συμβόλιζε τον πατριωτισμό, το λευκό την αδελφοσύνη και το μαύρο τη θυσία. Στη μία πλευρά της σημαίας αναγραφόταν το ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ. Στην άλλη πλευρά υπήρχε η εικόνα του Φοίνικα αναγεννόμενου από τις φλόγες και αναγραφόταν ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΑΚΤΗΣ ΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΩΜΑΙ.
  Διοικητής του Ιερού Λόχου διορίστηκε ο Γεώργιος Καντακουζηνός – ο οποίος σύντομα παραμερίστηκε από τον Υψηλάντη – και υπασπιστής ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, συνιδρυτής της Φιλικής Εταιρείας. Εκατόνταρχοι του Ιερού Λόχου ήταν ο Σπυρίδων Δρακούλης από την Ιθάκη, ο Κωνσταντινουπολίτης Δημήτριος Σούτσος, αδελφός του ποιητή Αλέξανδρου Σούτσου, ο Κεφαλλονίτης Λουκάς Βαλσαμάκης , ο Πελοποννήσιος Ανδρόνικος, ο Ρίζος από τα Ιωάννινα και ο Χιώτης Ιωάννης Κρόκιας.

  Ο Ιερός Λόχος στην Κρήτη ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια της Κρητικής Επανάστασης.

  Ο Ιερός Λόχος στη Μέση Ανατολή ήταν ελληνική στρατιωτική μονάδα ειδικών δυνάμεων που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον Αύγουστο 1942. Αποτελείτο εξ ολοκλήρου από Έλληνες αξιωματικούς και των τριών όπλων, της τότε Βασιλικής Χωροφυλακής αλλά και από μαθητές της στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, κάτω από την εντολή του συνταγματάρχη Χριστόδουλου Τσιγάντε που είχε την έγκριση της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Μέσης Ανατολής. Η αρχική του ονομασία ήταν «Λόχος Επιλέκτων Αθανάτων» και είχε έμβλημα μια αρχαία σπάθη με τη σπαρτιάτικη επιταγή «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ». Ο Χριστόδουλος Τσιγάντες λίγες ημέρες πριν την ανάληψη της αρχηγίας ζήτησε από τους αξιωματικούς και οπλίτες τη σύμφωνη γνώμη τους με τη ρητή υπόσχεση ότι θα κρατούσε τη μονάδα μακριά από κάθε επιρροή ή ανάμιξη στην πολιτική. Από τότε και για τρία ολόκληρα χρόνια ο χαρισματικός συνταγματάρχης, τηρώντας με θρησκευτική ευλάβεια την υπόσχεσή του οδήγησε τη μονάδα στο δύσκολο δρόμο της τιμής και του καθήκοντος και πέτυχε γι’ αυτήν τον αξιοζήλευτο και μοναδικό τίτλο του «Θρύλου».
  Ο Ιερός Λόχος πολέμησε στο πλευρό της βρετανικής ταξιαρχίας ειδικών δυνάμεων SAS στην έρημο της Λιβύης και στο Αιγαίο, καθώς επίσης και με τις ελεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις του στρατηγού Ζακ Φιλίπ Λεκρέρκ στην Τυνησία. Στη συνέχεια υπό Νεοζηλανδική και Αγγλική διοίκηση συμμετείχε σε εκαθαριστικές επιχειρήσεις και απελευθέρωσης νήσων του Αιγαίου. Αποσυγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1945, ενώ απετέλεσε τον πρόδρομο των σύγχρονων ελληνικών ειδικών δυνάμεων.
  Γενικά η δράση του Ιερού Λόχου ήταν κυρίως επιχειρήσεις καταδρομικές και εκκαθαριστικές με σημαντικά αξιόλογα αποτελέσματα, τόσο στη Β. Αφρική, όσο και ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

 • Ο/Η iparea λέει:

  Μακάρι να το γνωρίζουν greenlion έχει σιχαθεί η ψυχή μου να τους βλέπω τους περισσότερους να σέρνονται σε μια συνεχή κατάντια και ανοησία χαμένοι ξεχασμένοι και ελεεινοί
  Αστραία

 • Ο/Η iparea λέει:

  ..καλημέρα ….μετά επισταμένη μελέτη και κατόπιν συστάσεως …..κατέληξα στο συμπέρασμα πως μάλλον ήταν ατυχής η επιλογή των συμβόλων του πρίγκιπα Υψηλάντη και του Ιερού Λόχου και ιδιάτερα φορτισμένη
  …η μέθοδος και η οργάνωση του Μ. Αλεξάνδρου είναι πιο αποτελεσματικές για την περίπτωση ενός άμεσου πολέμου…η μακεδονική φάλαγγα.. το σώμα των επιλέκτων… οι παραπλανητικοί ελιγμοί… η αξιοποίηση των ευνοικών συγκυριών…και η αιφνιδιαστική επίθεση στην έδρα του θηρίου παραμενουν αξεπέραστες…. με το πνεύμα αυτό θα μπορούσαμε να καταστρώσουμε ένα σχέδιο σενάριο που περιλαμβάνει…οπωσδήποτε όχι άμεση σύγκρουση με την εκκλησία σε εκείνη την εποχή….αλλά πιο ουδέτερα τουλάχιστον σύμβολα….μικρές επιθέσεις διάσπαρτες στην επικράτεια να τραβήξουν την προσοχή τον τουρκικό στρατό σε αυτές….περικύκλωση της Πόλης….διείσδυση με Δούρειο Ίππο μέσα σε αυτή…. κατευθείαν ακινητοποίηση του Σουλτάνου….
  καλό θα ήταν να είχε προηγηθεί συζήτηση με τον πατριάρχη και πειθώ…οτι θα κέρδιζε περισσότερα χωρίς την ύπαρξη και το αλλησβερίσι με τον Τούρκο ηγεμόνα…και σε απόσταση ασφαλείας οι ευρωπαίοι σύμμαχοι….
  Λουκ

  • Ο/Η iparea λέει:

   Υπέροχε καταπληκτικέ σαλπιστή! Τυχερή θα είναι εκείνη που θα σε φιλήσει. Εννοείς πως ο πολεμιστής σχεδιάζει την μάχη σαν δεξιοτέχνης κυνηγός δρώντας την ονειρεύεται σαν άψογος ονειρευτής μη δρώντας Οδυσσέας και Πηνελόπη μαζί και την πραγματοποιεί με ορμή σαν Νέος Αλέξανδρος Τηλέμαχος!!!
   Αστραία

   • Ο/Η iparea λέει:

    …ελπίζω να είναι και λίγο ρομαντική….θα το θεωρούσα απαραίτητο στοιχείο για το φιλί….συν όλα τα άλλα βέβαία….συμπληρώνω…για να μην με αγριοκοιτάξεις…..
    Λουκ…ρομαντικός σαλπιστής….

  • Ο/Η ΚΛΕΙΩ λέει:

   Ρουά ματ ο σουλτάνος με τρείς κινήσεις, με το λιγότερο κόστος
   και σχεδόν αναίμακτα!!!

   …για να κερδίσει χρόνο και για ρομαντικές βραδιές!!!
   Μόνο ένα Ελληνικό πολύστροφο μυαλό θα το σκεφτόταν αυτό.

  • Ο/Η iparea λέει:

   Μήπως όμως στο μαγευτικό θαυμαστό σχέδιο σενάριο υπάρχει ένα αδύνατο σημείο που είναι η αχίλλειος πτέρνα των Ελλήνων. Πως θα μπορούσε να πετύχει την ομόνοια των Ελλήνων και πως θα τα έβγαζε πέρα με τους τους προκρίτους και τους άλλους εφιάλτες;
   Αστραία

   • Ο/Η iparea λέει:

    …όπως ο Αλέξανδρος… ένωσε τους Έλληνες και πάταξε τους διαφωνούντες και τις έχιδνες…..σχεδίασε την εκστρατεία σαν Οδυσσέας … την ονειρεύτηκε σαν Πηνελόπη .. την κατέθεσε …. και την πραγματοποίησε σαν Τηλέμαχος Αχιλλέας…
    κανένας Έλληνας αληθινός πατριώτης …και νοήμων άνθρωπος….δεν ήταν ποτέ τόσο ανόητος και τόσο κοιμισμένος…. ώστε να μην καταλάβει το σχέδιο και να μην βοηθήσει στην ένωση για το καλό της χώρας…. και στην γέφυρα μιας ευφυούς συνεργασίας….οι μόνοι που δεν το θέλουν πάντα είναι οι εφιάλτες…. οι τρώες… οι μνηστήρες οι δούλοι τους και δεν το καταλαβαίνουν κιόλας…. και σωστά για την ασφάλεια του σχεδίου….. και δεν το βλέπουν …ενώ είναι κάτω από την μύτη τους….νομίζουν ότι είναι ένα ξύλινο άλογο μόνο ή μερικά κουρέλια….
    Λουκ….πρίγκιπας μιας κουρελούς….
    .

   • Ο/Η iparea λέει:

    Δεν έχω τι να πω γητευτή των αλόγων! Η διαφορά της βλακείας από την ευφυία είναι μάλλον πως η πρώτη δεν είναι ποτέ σε θέση να καταλάβει και να αναγνωρίσει την δεύτερη και αυτό είναι το πλεονέκτημα όταν θελήσει και αποφασίσει να δράσει κάποιος ευφυώς χρησιμοποιώντας μέσα οχήματα και ταχύτατα πλοία φαιάς ουσίας για τον προορισμό του
    Αστραία

 • Ο/Η iparea λέει:

  Ξεκίνησα την μέρα με μια σαλπιγγα τραγουδώντας …στα άρματα στα άρματα …το βράδυ θα βάλω τον θούριο …ενδιάμεσα η Κλειώ κανένα παιάνα…αυτό το λέω για να καλοπιάσω την Αστραία…μη με μπερδέψει με κανένα άλλον…..και καταλήξω ακέφαλος καβαλλάρης …ετσι Κλειώ…;;;; θέλουμε να κάνουμε βουτιές το καλοκαίρι….
  Λουκ…σαλπιστής…θουρίων…καλημέραααα

  • Ο/Η iparea λέει:

   Δεν αποκεφαλίζονται τέτοιοι άνδρες σαν και εσένα Λούκ,θάταν μοιραίο λάθος.
   Και εγώ όπως βλέπεις προσεκτική είμαι γιατί τρελλαίνομαι για βουτιές και δεν θέλω να τις χάσω με τίποτε

   ΚΛΕΙΩ

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλημέρα σε όλη την παρέα,πάντα πρωινός τύπος ,μόλις γύρισα από μία ωραία βόλτα με το καινούργιο μου ποδήλατο.
  Χαρά που έκανε ο ροζ πάνθηρας.
  Πάντως η πρωινή αύρα με βοηθάει να σκέφτομαι καλύτερα και να επεξεργάζομαι όλα όσα μαθαίνω.
  Καλημέρα Αστραία,αναρωτιέμαι μήπως έχουμε και εμείς ένα μερίδιο ευθύνης για την κατάντια των ανδρών,γιατί κυκλοφορούν και κάτι γυναίκες πιο ελεεινές και τρισάθλιες,
  και σαν μητέρες,σαν σύντροφοι,σαν φίλες,σαν συνάδελφοι,και αυτό τώρα πια το βλέπεις από πολύ μικρή ηλικία.
  Καλημέρα σαλπιστή!!!
  ΚΛΕΙΩ

  • Ο/Η iparea λέει:

   Ίσως γιατί την γυναίκα δεν την απασχολεί η έννοια της τιμής όπως βασανίζει ένα άνδρα. Ο άνδρας ανήκει εκεί που γεννιέται και η γυναίκα εκεί που πλαγιάζει
   Αστραία

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλημέρα σε όλους
  Δεν είμαι πρωινός τύπος καθόλου αλλά μαζί σας που έχω μπλέξει θα γίνω.
  Έχετε πολύ όμορφα κεφάλια για να κάνει η καρδιά κάποιου να τα πάρει αλλά είστε και πολύ πειραχτήρια όλο ζαβολιές κανετε….και αναποδογυρίζετε τα πάντα δεν αφήνετε τίποτα όρθιο…χαμογελαστέ πρίγκιπα σαλπιστή και χαρούμενη μούσα ποδηλάτισσα
  Αστραία

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Καλημέρα στην παρέα!
  Εγώ δεν αναρωτιέμαι Αστραία, όπως η Κλειώ, εγώ γνωρίζω, γιατί ήταν άνδρες εκείνοι που από μικρό παιδί με στήριζαν, από τις επιθέσεις των γυναικών…αλλά σαν γυναίκα….γνωρίζω επίσης…τι ανάγκασε τις γυναίκες να γίνουν σκληρές…για να επιβιώσουν…και να ανακτήσουν, παρά τα λάθη μας, την αξιοπρέπεια τους!

  • Ο/Η iparea λέει:

   Πες μας για αυτό greenlion.
   Τι ανάγκασε τις γυναίκες και τους άνδρες σε αυτή την κατάντια νοητική σωματική συνασθηματική τέτοιας ψυχικής διαφθοράς;
   Αστραία

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Όταν μετά την σκόπευση της θέσης της Λογικής ένα τμήμα της θηλυκής ενέργειας χρησιμοποιήθηκε για να γεφυρώνει τις δύο θέσεις…οι γυναίκες το βιώσαμε ως θάνατο και φυσικά θεωρήσαμε υπεύθυνο εκείνον που είδαμε απέναντι….τον εκδηλωμένο Λόγο μας…ο άνδρας πίστεψε με όταν επιχειρούσε να μας πλησιάσει μάθαινε την ψυχική βία κι έτσι την εκδήλωνε…πίσω από το σύμβολο της Σφίγγας δυστυχώς κρύβεται μια πολύ πονεμένη…αρχέγονη παραννόηση…

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλημέρα greenlion,
  Τι κρύβεται πίσω από την πονεμένη ιστορία της Σφίγγας και πως θα μπορούσε να εδραιωθεί μία καλή συνεργασία ανάμεσα σε ένα άνδρα και μία γυναίκα κατά την γνώμη σου;
  ΚΛΕΙΩ

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Η παραννόηση του Θανάτου και τουΧωρισμού, δημιούργησε μια αντινοική κατάσταση…που πήρε τον έλεγχο του εκδηλωμένου ανθρώπινου νου και στάθηκε ως δισεπίλυτο αίνιγμα, εμποδίζοντας την καθαρή κατανόηση. Από την στιγμή που η παρανόηση διαλύεται μέσα στο φως της κατανόησης κι όχι στην καταιγίδα της συναισθηματικής εκρήξεως ο έλεγχος του νου μας θα φέρει την αρμονία και την ομορφιά της αρχικής σκόπευσης του Λόγου από την θέση της σιωπηλής Γνώσης

  • Ο/Η greenlion λέει:

   φυσικά θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως πάντα ο άνδρας έχει περισσότερη ικανότητα στην καθαρή γνώση και γιαυτό ζήτησα την ανάλυση του συμβόλου του ταυ να την κάνει ο ελζην κι όχι εγώ, επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό πως η γυναίκα είναι πιό ικανή στον χώρο της έννοιας….και να που είναι φανερό πόσο δυσκολεύομαι να κάνω κατανοητά αυτά που αντιλαμβάνομαι, χωρις την βοήθεια ενός άνδρα έστω κι αν φαινομενικά συγκρούομαι μαζί του…

 • Ο/Η ΚΛΕΙΩ λέει:

  Ομως ο ΕΛΖΙΝ φαίνεται να έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο και ίσως για λόγους στρατηγικής που εφαρμόζετε μαζί.
  Εκτιμούμε και νοιώθουμε μεγάλο θαυμασμό για το έργο σας και για ότι κάνετε για την Ελλάδα και τα παιδιά της.

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Η εκτίμηση και ο σεβασμός είναι αμοιβαίος Κλειώ, γι αυτό και γνήσιος!
  Όσο για την φαινομενική απουσία…μόλις έλθει ο σωστός χρόνος για να εξηγηθεί και καθαρά καταννοηθεί το σύμβολο…ο υπεύθυνος να το πράξει θα εμφανιστεί…τον Χρόνο ποτέ δεν τον..βιάζουμε….χωρίς…συνέπειες!

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Καλησπέρα στην παρέα!
  Τελικά είμαι σε θέση να μιλήσω καθαρά και ξάστερα για το Ταυ!!!
  Είναι οι δύο ακριβείς θέσεις της Έννοιας και της Καθαρής Λογικής και το Σημείο Σκόπευσης τους!!!
  Και τελικά συν αποφασίσαμε να είναι Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ άνευ ετέρου προσδιορισμού!!!!!!!

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα greenlion….καλό μου ακούγεται….!!!
  άνευ ετέρου προσδιορισμού!!!!!!!
  απλό….σαφές κατανοητό λακωνικό…σκοπευτικό… ξάστερο…ακριβές…
  Λουκ
  καλησπέρα στην παρέα…

 • Ο/Η Δημόδοκος λέει:

  Καλημέρα στην αγαπητή παρέα!
  Είναι αρμονική ευθυγράμμιση των κέντρων της έννοιας και της λογικής,
  η ένωση τους σε αμφίδρομη γέφυρα.
  Οι θεοκρατικές θρησκείες γύρω από την έννοια καλλιεργούν την υποδούλωση στον θεό
  και οι τεχνοκρατικές επιστήμες προωθούν την υποδούλωση στα μηχανήματα και στις μηχανές γύρω από την λογική.
  Χρειάζεται ένα Δ ήλιος κολυμβητής να στεριώσει την Συνείδηση
  σε Επίγνωση Αντίληψης σκοπεύοντας με το Λ
  την Λάμψη στα μάτια,
  στοχεύοντας στο κέντρο του Ο
  μέσα από μία Επιστροφή κύκλου ενός Ο δυσσέα
  περνώντας όλες τις Πύλες της Π ηνελόπης
  και μετατρέποντας το Ταυ του Τ ηλέμαχου
  σε Ι ενός βέλους Η λιακού.

 • Ο/Η iparea λέει:

  καλημέρα στην παρέα….καλημέρα τραγουδιστή….!!!
  να μάθουμε καλό κολύμπι δηλ.
  … και στα βαθιά και στα ρηχά νερά…
  προσοχή στις μέδουσες….. στις γοργόνες
  και σε άλλα ανόργανα και οργανικά ξωτικά….
  Λουκ …προσπαθών με σωσίβιο….για μην πνιγεί….

 • Ο/Η greenlion λέει:

  Καλημέρα στην παρέα!
  Ζητήθηκε και η καθαρή και ξάστερη ερμηνεία του Ιώτα. Όταν καλέσεις το Σκοπό, τότε φεύγεις από το Σημείο Σκόπευσης και κινείσαι ανάμεσα Ακριβούς Θέσεως Εννοίας και Καθαρής Λογικής. Η ευθυγράμμιση είναι το Ιώτα! Όταν η ευθυγράμμιση επιτευχθεί το Ταυ διαλύεται! Η διατήρηση του Ταυ είναι και η Αχίλλειος φτέρνα των Ηρώων! Οι μνηστήρες αναγνωρίζονται από την άρνηση τους να εγκαταλείψουν το Ταυ ή Πέλεκυ ή Σταυρό ή Τετρακτύς ή Ταυτότης ή Άνκ…ή…ή………και να αποκτήσουν Χαρακτήρα Ευθύ, καθαρό και ξάστερο, ενός Δήλιου Λόγου, που Γνωρίζει και τον Πατέρα του- Λογική και την Μητέρα του- Έννοια και δεν χρειάζεται ετέρους να τον οδηγήσουν ή καθοδηγήσουν!
  Όπως καταλαβαίνετε, το Χ του Ιερού Λόχου είχε εξ αρχής μολυνθεί, από την νεκροκεφαλή!!! Ο Ιερός λόχος δεν ξεκίνησε για να φέρει τη Χαρά της Ελευθερίας, αλλά τον Χαλασμό της Θυσίας!!!!!!!!! Και η απόδειξη της ορθότητας όσων λέγω είναι ότι το Ελληνικό κράτος που προέκυψε, διαρκώς απαιτεί θυσίες από τους πολίτες του…και οι Σύμμαχοι του διαρκώς πιέζουν και θα πιέζουν, ελέγχουν και θα ελέγχουν, ώστε ο Χαλασμός της Θυσίας να διατηρείται!!!!! Η Λερναία Ύδρα των ανταποδοτικών αποτελεσμάτων διαλύεται στα αίτια της και μόνο και τον τρόπο μας τον υποδεικνύει ο Ηρακλής…όπως τον τρόπο για την διάλυση του Ταυ και την μετατροπή του σε Ιώτα ανέλαβε ο Οδυσσέας!!!!

  • Ο/Η iparea λέει:

   …ας ελπίσουμε….ότι ξέρει καλό κολύμπι …ο πολύτροπος… των μουσών εμπνευστής …
   ίσως δεν θέλει τόσο κόπο και … αλλά τον κατάλληλο τρόπο..
   Λουκ … πάνω σε μια σχεδία…

   • Ο/Η greenlion λέει:

    Χαίρε Λουκ
    Καλυψώ και σχεδία αλλά και σχέδιο
    αστρολογία αλλά και ηλιου λόγος
    Φαίακες αλλά και κοσμικό Δίκαιο να τον καλύπτει
    και κάποιες σπάνιες γαιομυθολογικές συγκυρίες
    να ελευθερώνουν τον ήρωα Θησέα αλλά όχι και τον αλλυσοδεμένο στον Άδη Πειρίθου για τον γάμο που ζήτησε με την Κόρη, κάποιες σχεδίες πως να το κάνουμε ανατρέπονται, κάποιες άλλες όχι
    Και κάποιοι Τρίποδες που αρνούνται Χρησμούς, αφαιρούνται εκ των Μαντείων και στήνονται αλλού, από κάποιον που Τοξεύει από μακρυά με ένα ροπαλοφόρο μυστικό της ελιάς
    ….Κάποια παρέα από μικρούς ανθρώπους, λέει κάποιος μάντις παραμυθάς, κινήθηκε φανταστικά κάπου στη μέση γή των ξωτικοδακτυλιδιών της φωτιάς κι έφερε την ανατροπή….αφαιρώντας Εφιάλτες και σημάδια του σκορπιού….

   • Ο/Η iparea λέει:

    ….χαίρε χαρμόσυνη….Λέαινα….ο λόγος είναι μαζί σου….
    αυτός ο μάντις παραμυθάς είναι ένα άλυτο αίνιγμα και για μας…. νομίζουμε ότι είναι παντού και τελικά δεν τον βρίσκουμε πουθενά…είναι ο καθένας μας τελικά….;;;

    μόνο όταν το κοσμικό Δίκαιο να τον καλύπτει μπορεί να προχωρήσει……
    και κάποιες σπάνιες γαιομυθολογικές συγκυρίες
    ελευθερώνουν πάντα τους κατάλληλους τοξοφόρους ήρωες της ελιάς
    … και φέρνουν την
    την αντιληπτική ανατροπή….
    καταστρέφοντας ένα αντινοϊκό δακτυλίδι αιώνων σκλαβιάς και δουλείας….
    Λουκ….χόμπιτ

   • Ο/Η iparea λέει:

    … είχε διάφορες συνομιλίες με τους πεθαμένους ήρωες στον Άδη…και έμαθε τα τρωτά τους σημεία…αξιοποίησε τα δώρα των Φαιάκων …τον τρίποδα και τον λέβητα… τα ταχύτατα πλοία τους….και σημάδεψε τον Ηνίοχο και την άμαξα του… φορτίζοντας τον με βέλος φαρμακερά θεραπευτικό…ώστε να μην τον μπερδεύει κανείς…με άλλες ιστορίες…. για τα 3 γουρουνάκια και τις κοκκινοσκουφίτσες που πεταλουδίζουν χαρωπά στο δάσος….
    όταν ο λύκος είναι εκεί…
    Λουκ
    …. στο σπιτάκι 7 μικρών ανθρώπων με μία Χιονάτη…

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα
  Όταν οι άνθρωποι κάνουν κατάχρηση της λογικής και ασχολούνται μανιωδώς με το γνωστό μετατρέπονται σε μικρούς τυράννους και μνηστήρες όταν εγκλωβίζονται σε θέματα της πίστης και της έννοιας φυλακίζονται στο άγνωστο και μεταβάλονται πρόβατα σε δούλους και δούλες
  την σκιά του Οδυσσέα δεξιά και της Πηνελόπης αριστερά βυθισμένη στο ασυνείδητο του υποσυνειδητου. Η ένωση των δύο τους η κατανόηση η συνεργασία και η συνάντηση τους στο κέντρο πάνω σε μια γέφυρα είναι μια θαυμαστή αρμονία επίγνωσης και μελωδική μουσική αντίληψης
  είτε τους ακούς να τραγουδάνε είτε να μιλούν είτε να σιωπούν και να κοιτάζονται και να σκέφτονται
  Αστραία

  • Ο/Η iparea λέει:

   ….από την θεοκρατία της εκκλησίας.. το αλάθητο του πάπα και των προσκυνητών του…
   στην θεοκρατία της επιστήμης και την αυθεντία των …μισθοφόρων του συστήματος
   από το δογμα της Σκύλλας…. στο δόγμα της Χάρυβδης
   Λουκ… αντιδογματιστής….

 • Ο/Η iparea λέει:

  Καλησπέρα στην αγαπημένη μου παρέα,
  Νοιώθω ιδιαίτερα χαρούμενη σήμερα,
  και για μία ανανεωτική βόλτα στο βουνό,όπου μαζέψαμε ένα τόνο σκουπίδια,παρόλ’όλα αυτά ο καθαρός αέρας μου έκανε καλό,και γιατί γυρίζοντας κοντά σας βρήκα τις απαντήσεις που ήθελα.
  Σας ευχαριστώ ,νομίζω ότι έχω ξεκαθαρίσει αρκετές απορίες που είχα και τακτοποίησα αυτά που ήξερα.Βέβαια έχουμε να πούμε πολλά ακόμη.
  Για άλλη μιά φορά διαπιστώνω με θαυμασμό πόσο μεγάλος πολεμιστής ήταν ο Ομηρος πόσα ήξερε και πως.

  Καλό μήνα σε όλους
  Σκέφτηκα να βάλω και κάποιο τραγούδι για το καλό….
  αλλά αχνοβλέπω την Αστραία που με αχνοαγριοκοιτάζει
  ΚΛΕΙΩ Φυσιολάτρισα και εθελοντής σκουπιδιάρης

  • Ο/Η iparea λέει:

   Δεν έχω τίποτα Κλειώ με τα τραγούδια και εναντίον τους αντιθέτως εκτιμώ πολύ τον κρυφό τους νόημα τον χειρισμό την πρόθεση την φόρτιση την σκόπευση και την επιλογή όσων μαγικά και αριστοτεχνικά το κάνουν και το στοχεύουν
   απλά οι μουσικές μου γνώσεις είναι ανεπαρκείς σε αυτό τον τομέα. Εμπιστεύομαι όμως τις μούσες την αισθητική και το γούστο τους
   Αστραία

 • Ο/Η ΚΛΕΙΩ λέει:

  Τι λές για αυτή την επιλογή Αστραία,
  για τα κύματα και τους ίκανούς κολυμβητές που επιβιώνουν σε γνωστές
  και άγνωστες θάλασσες….

 • Ο/Η iparea λέει:

  Επιτομή μιας προδομένης επανάστασης αποτελεί η εξέγερση στις παραδουνάβιες το Φεβρουάριο του 1821 με επικεφαλής το Αλέξανδρο Υψηλάντη. Είναι πιθανώς γνωστά τα αίτια αυτής της απώλειας και δεν χρειάζεται να αναλυθούν στο συγκεκριμένο σημείο. Δύο ήταν τα κυριότερα εξωγενή: η αποστασιοποίηση του Τσάρου και ο αφορισμός από τον πατριάρχη. Τα εσωτερικά αφορούν την οργάνωση του στρατεύματος και την στρατηγική της μάχης.
  Ο Υψηλάντης ήταν ένας γνήσιος επαναστάτης, διαθέτοντας τα εν γένει χαρακτηριστικά αυτής της ιδιότητας. Δυστυχώς όμως ο επαναστατικός αυθορμητισμός του μετεξελίχτηκε σε παρορμητισμό, ο οποίος κατέστησε αδύνατη την ορθολογική αξιολόγηση τ ων συνθηκών. Αυτή η κριτική αντιμετώπιση τη δεδομένη χρονική περίοδο ίσως να υπολόγιζε την απομάκρυνση του Τσάρου και την πολεμική πατριάρχη από τα πολιτικά και στρατιωτικά τεκταινόμενα. Η αβεβαιότητα και ανασφάλεια που επακολούθησε συνέβαλε στη στρατιωτική αταξία και σ τη διάσπαση του μετώπου.
  Σοφό παραμένει το δίδαγμα ενός κινέζου στρατηγού, ο όποιος ερωτηθείς από τους αξιωματικούς του γιατί φτιάχνει οχυρώματα ενώ βρίσκονται σε φιλικό έδαφος, απάντησε ότι ένας στρατηγός δεν θα πρέπει να ισχυριστεί ποτέ «αυτό δεν το περίμενα».
  Εμείς τί θα πρέπει να περιμένουμε;
  Κάρλος

 • Ο/Η iparea λέει:

  ένας στρατηγός δεν θα πρέπει να ισχυριστεί ποτέ “αυτό δεν το περίμενα”.
  Εμείς τί θα πρέπει να περιμένουμε;
  …τι να περιμένουμε;;; τα πάντα και από παντού…σοφέ… παρ όλο το νεαρό της ηλικίας σου ..Κάρλος….!!!
  ..αλλά πρέπει και να πολεμήσει…
  Λουκ….

 • Ο/Η iparea λέει:

  Ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος που παραμένει όρθιος και πολεμά παρ όλα τα λάθη του πάντα με τον τρόπο του και η Πηνελόπη με τον δικό της ευφυείς δύσπιστοι διορατικοί στρατηγικοί και οι δυό τους.
  Ο Τηλέμαχος είναι πάντα κοντά στην Πηνελόπη. Ποτέ δεν φεύγει παρά μόνο με την συμβουλή της Αθηνάς για το ταξίδι στην Πύλο και στην Σπάρτη. Είναι ο συνδετικός τους κρίκος. Χωρίς αυτόν δεν μπορούν να συναντηθούν. Είναι πάντα με κάποιον από τους δυο και μιλάει μαζί τους και παρίσταται εκτός από την τελευταία σκηνή που αποχωρεί και τους αφήνει μόνους στο κρεβάτι τους. Αν ο Οδυσσέας είναι δεξιά στο κηρύκειο του Ερμή η Πηνελόπη είναι αριστερά και ενώνονται πάντα σε ένα κομβικό σημείο σταθμό δύο ημικύκλια του ίδιου κύκλου.
  Ο Τηλέμαχος είναι ο κεντρικός άξονας που γύρω του περιστρέφονται, η ευθεία γραμμή και το ευθύ ραβδί. Έτσι το έχω καταλάβει και αν είναι λάθος να με διορθώσει κάποιος στρατηγός
  Αστραία

  • Ο/Η iparea λέει:

   …καλημέρα..Αστραία…οι ειδικοί και οι ειδήμονες εμπειρογνώμονες ..έχουν τον λόγο…οι καουμπόυδες δεν ξέρουν από αυτά…
   Λουκ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

What’s this?

You are currently reading 0 πρίγκιπας του Ιερού Λόχου at Η Παρέα.

meta

Αρέσει σε %d bloggers: